Իրավունքի գիտակցում

Մեր հարցումներից մեկը իրավունքների մասին է, որն անվանել ենք «Իրավունքների գիտակցում»: Հարցման նպատակն էր հասկանալ մարդկանց վերաբերմունքն ու ինֆորմացված լինելու չափը տվյալ թեմայի վերաբերյալ, քանի որ այն համարում ենք շատ…

Երաժշտական հարցում

Հունվար ամսվա ընթացքում մեզ հանձնարարվեց հարցումներ կազմել և անցկացնել սեբաստացիների միջև։ Երկու հարցում էինք կազմել, որոնցից մեկը հենց երաժշտության հետ կապված հարցումն էր։ Կարևոր է նշել, որ մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը…

Հարցման մեթոդ

Հարցման մեթոդը-հոգեբանական վերբալ-հաղորդակցական մեթոդ է, որը իրենից ներկայացնում է հանցազրուցավարի կողմից հարցվողից համապատասխան ձևակերպված հարցերի պատասխանները ստանալու գործընթացը: Հարցումը առավել տարածված սոցիոլոգիական մեթոդներից մեկն է: Որպես կանոն հարցման մեթոդով ուսումնասիրվում…

Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն

Հոգեբանական դիտում, նկարագրական հոգեբանական մեթոդ, որի առանձնահատկությունն ուսումնասիրվող օբյեկտի կազմակերպված կամ պլանավորված ընկալումն է, նրա վարքային դրսևորումների գրանցումը։ Դիտումը հոգեբանական երևույթների նպատակուղղված, կազմակերպված ընկալումն է որոշակի պայմաններում դրանք ուսումնասիրելու նպատակով։…

Սոցիալականացումը և անձը

Սոցիալիզացիայի (անձնավորվելու) ողջ ընթացքն ի վերջո հանգում է նրան, որ անհատը անձ է դառնում՝ ձեռք բերելով հասարակական պատմական փորձը, այնուհետև իր վրա է վերցնում այդ փորձը մատաղ սերնդին փոխանցելու պարտականությունը։…

Մասլոուի բուրգ

Պահանջմունքներ (Մասլոուի բուրգ) Առաջին աստիճան Այս պայմանական բուրգի հիմքում ընկած է ֆիզիոլոգիական բնույթի պահամջները, որոնք բնորոշ են մեր մոլորակի բոլոր կենդանի օրգանիզմներին: Եվ դրանց բավարարումը մարդուն անհրաժեշտ է նրա համար,…

Գենդեր հասկացողություն

Գենդերը վերաբերում է այն ընկալումներին, զգացմունքներին և վարքին, որը տվյալ հասարակությունն ասոցացնում է անձի կենսաբանական սեռի հետ: Այլ կերպ ասած, գենդերը սոցիալապես ամրագրված, այսինքն` հասարակության մեջ ընդունելի վարքն է, որը…