Գաստրո տուրիզմ

Գաստրոնոմիական զբոսաշրջությունը զբոսաշրջության տեսակ է, որի հիմնական նպատակը տվյալ երկրի հետ ազգային գաստրոնոմիայի հետ ծանոթանալն է։ Գաստրոնոմիկ զբոսաշրջիկի համար սնունդն առաջին հերթին մշակույթի կատեգորիա է։ Այս դիրքից ավանդական խոհանոցն ընկալվում…

Առաջադրանք

Տրված հատվածները արևմտահայերենից փոխադրի՛ր արևելահայերեն։ Մեր թթենիները հինգ ամիս բերք կուտային։ Մայիսի առաջին շաբաթները կճերմկնային, հունիսին կանուշնային։ Հուլիսին, օգոստոսին անանկ կըլլային, որ մեղր կդառնային, մատերնիս իրար կփակցնեին: Օգոստոսին վերջավորությանը, սեպտեմբերին՝…

Առաջադրանքներ

1. Կազմել հայկական ազգանուններ -ունի, -ունց, -ենց մասնիկներով Բագրատունի, Արշակունի, Ռշտունի, Քաջազնունի,Հայկազնունի, Եփրատունի, Գնունի, Երվանդունի Բակունց, Շեկունց, Արջունց, Ադունց, Չարենց, Բրուտենց, Արամենց, Խաչենց, Թոթովենց, Մաչանենց, Դաշտենց 2. Ուղղակի խոսքերը դարձնել…

Բարբառով գրված հեքիաթների փոխադրում գրական լեզվով

Աշտարակի բարբառով գրված հեքիաթի այս հատվածը փոխադրիր գրական լեզվով։ Հ’առավօտը, լիսը վօր բ՛ացվէց, մէրս տավարը դուս հանէց, մի գ՛րվանքա բ՛ուրթ տվուց քվօրս, մի կտօր չօր հաց, գ՛նացինք։ Գնացինք, քվօրս շանց…

Առաջադրանքներ

Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի: Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի: Անծանոթ երիտասարդը դուրս բերվեց սրճարանից ոստիկանների կողմից: Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված: Մի նորահայտ առեղծված…