Հեռավար-առցանց/կենսաբանություն մայիսի 11-15

Կրկնել հետևյալ դասերը և լրացնել բլոգում աշխատանքները. Փետրվարի 3-7 Էներգետիկ փոխանակություն։Գլիկոլիզ Ավտոտրոֆ, հետերետրֆ օրգանիզմներ։Ֆոտոսինթեզ, 1 Քեմոսինթեզ Ցիտոպլազմա, բջջի հիմնական օրգանոիդները, 2  դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդ Լրացուցիչ աշխատանք Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր: Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը, ֆունկցիան, Գենետիկական կոդ, 1: Լրացուցիչ աշխատանք Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիաները, պատրաստել ուսումնական նյութ:…

Հեռավար-առցանց/ կենսաբանություն ապրիլի 27-ից մայիսի 8

Երկրի վրա կյանքի պայմանները, գոյության միջավայրեր: Միջավայրը բնության մի մասն է։ Օրգանիզմների շրջակա միջավայրը նրանց վրա թողնում է ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն։ Ցանկացած միջավայր անօրգանական և օրգանական նյութերի ամբողջություն է։ Օրգանիզմները ընդունակ են հարմարվելու միջավայրի…

Հեռավար-առցանց ուսուցում կենսաբանությունից ապրիլի 13-23

Բնագիտական փորձեր https://youtu.be/bXW6ZWpCdyY Նախագծի ընթացքը՝ Ուսումնասիրել համացանցում բնագիտական կայքերը, որոնցում իրականացվում է ուսումնահետազոտական փորձեր Սովորողը պետք է ընտրի այնպիսի փորձեր , որոնք հետաքրքիր են և անվտանգ Ընտրած փորձը կամ փորձերը…

Հեռավար-առցանց ուսուցում կենսաբանությունից ապրիլի 6-10/ Էկոհամակարգ

Ապրիլի 6-10 Հասկացություն կենսաբանական արտդրանքի մասին, առաջնային և երկրորդային կենսաբանական արտադրանք:Ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի բազմազանությունը: Էկոհամակարգի կառուցվածքը Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները` · անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2,…

Հեռավար-առցանց ուսուցում կենսաբանությունից/ Մարտի 30-ից ապրիկի 14-ը

Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը -նախագծեր Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները: Գաղափար կենսոլորտի մասին,կենսոլորտի բաղադրիչները,կենդանի նյութ: Մարդկության համար առավել հրատապ են հետևյալ համամոլորակային հիմնախնդիրները, կապված բնապահպանության հետ. 1.Բնապահպանական հիմնախնդիրը՝…

Հեռավար-առցանց ուսուցում կենսաբանությունից․Մարտի 16-20

Առաջադրանքներ՝ Տրված նյութերով պատրաստել տեսադասեր կամ ռադիոնյութեր։ Վերհիշում ենք, թե ինչպես պայքարել նոր կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ և տարածում այս խորհուրդները: Ինչպես ինքնուրույն պարզել՝ կորոնավիրուսով վարակվա՞ծ ես, թե ոչ․․․ Բժիշկ Կոմորովսկու…